Artikel 1: Definities
Voeding & Hormoon coach, Esther van Boheemen, gevestigd in Pijnacker, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 76757374 levert diensten op het gebied van begeleiding, coaching en advies.

In de algemene voorwaarden van Voeding & Hormoon coach, wordt verstaan onder:
Esther van Boheemen:
– Gewichtsconsulente, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulente.
– Hormoonfactor coach, in het bezit van een Nederlands diploma trainer hormoonfactor, handelend als zelfstandig gevestigd Hormoonfactor coach.

Cliënt: degene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent en hormoonfactor coach wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Algemeen
Esther van Boheemen geeft begeleiding, coaching en advies aan de cliënt aan huis of op het zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld. Bij cliëntbezoek aan huis bij een afstand van meer dan vijf kilometer wordt een kilometervergoeding gerekend van €0,50 per kilometer.

Artikel 3: Basis
Esther van Boheemen kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts of fysiotherapeut behandelen. In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts of fysiotherapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de voedingscoach gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan Esther van Boheemen worden pas vanaf maandagochtend half negen in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot achttien uur) ervoor geannuleerd te worden.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt Esther van Boheemen de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Esther van Boheemen is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij Esther van Boheemen zich beroept op het feit dat op één januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
De betaling aan Esther van Boheemen dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met de geleverde consulten. Deze factuur dient binnen een termijn van veertien dagen na datering betaald te zijn.
Bij overschrijding van 30 dagen is Esther van Boheemen gerechtigd het fatuurbedrag met vijf euro administratiekosten te verhogen. Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is Esther van Boheemen gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Pakketten dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn. Na het intakegesprek of gratis kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt per email de nota voor het afgenomen pakket.
* Bij afname van een pakket moeten de consulten binnen één jaar na startdatum worden afgenomen. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van Esther van Boheemen is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Esther van Boheemen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Esther van Boheemen verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Esther van Boheemen. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Esther van Boheemen verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Esther van Boheemen nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Esther van Boheemen heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinden geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Esther van Boheemen behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en deskundigheid, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Esther van Boheemen noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Esther van Boheemen verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens
Esther van Boheemen zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Esther van Boheemen gaat zeer zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens. De cliënt mag ten alle tijden zijn cliëntdossier inzien.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen Esther van Boheemen, Gewichtsconsulent, en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Opgemaakt dertien januari 2020 te Pijnacker.
Esther van Boheemen- van Eijk
esther@voedinghormooncoach.nl